Ako najefektívnejšie obstarať elektromobil do firmy?

Jul 10, 2023

Podnikateľský sektor veľmi často zvažuje, akým spôsobom čo najefektívnejšie zabezpečiť svoju mobilitu. Už teraz sú v niektorých prípadoch celkové náklady na vlastníctvo (tzv. TCO – total costs of ownership) elektromobilov nižšie, než náklady spojené so spaľovacími motormi. Vhodne zvolená forma obstarania v kombinácii s daňovými zákonmi môže tento pozitívny efekt ešte umocniť.

 

Vďaka Akčnému plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 zaviedla odpisová skupina 0, ktorá umožňuje uplatniť si odpis elektromobilov a plug-in hybridov do daňových výdavkov až v priebehu dvoch rokov. Ďalším účinným daňovým opatrením, ktoré zvýhodňuje čisté elektromobily oproti bežným pohonom, je daň z motorových vozidiel. Čisto elektrické vozidlá kategórie L, M, N majú v súčasnej dobe ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel vo výške 0 eur. V tomto bode by sme s daňovými opatreniami na podporu elektromobility skončili. Počet zaregistrovaných elektromobilov hovorí jasnou rečou – súčasné daňové opatrenia sú nedostatočné.

 

Čo sa týka financovania nákupu elektromobilov, k dispozícii máme viaceré možnosti. Kúpu vozidiel z vlastných zdrojov najviac preferujú súkromné osoby. Podnikateľský sektor veľmi často uprednostňuje tradičné produkty lízingových spoločností. Dokazujú to aj ich štatistiky, podľa ktorých až 92 % klientov tvorí práve podnikateľský sektor.

Financovanie elektromobilu prostredníctvom finančného lízingu

Nájomná zmluva s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (tzv. finančný lízing) je nosným produktom lízingových spoločnosti. Táto forma obstarania bola najobľúbenejšia v časoch, keď daňové zákony umožňovali predmet lízingu odpísať už počas doby financovania. Od 1. 1. 2015 sa lízingové odpisy zrušili a predmet nájmu sa odpisuje rovnako ako pri ostatných formách obstarania.

 

Pri finančnom lízingu je právnym vlastníkom lízingová spoločnosť. Zákon o dani z príjmov umožňuje nájomcovi predmet nájmu odpisovať napriek tomu, že je len ekonomickým vlastníkom. Nájomca zaradí elektromobil do odpisovej skupiny 0 a obstarávaciu cenu premietne do daňových výdavkov už za dva roky. K daňovým výdavkom patria úroky z financovania aj poistenie.

 

Zákon o dani z pridanej hodnoty aktuálne nahliada na nájomnú zmluvu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci ako na dodanie služby. Nájomca si tak uplatňuje odpočítanie DPH na vstupe z každej splátky postupne a priebežne.

Financovanie elektromobilu prostredníctvom operatívneho lízingu

Operatívny lízing je vhodný pre tých, ktorí chcú predmet lízingu užívať a po skončení nájmu vrátiť späť prenajímateľovi. Lízingové spoločnosti k operatívnemu lízingu ponúkajú aj doplnkové služby, ktoré z tohto produktu robia veľmi komfortnú formu financovania.

 

Vlastníkom predmetu je po celý čas nájmu lízingová spoločnosť. Nájomca je ekonomickým vlastníkom a účtuje o mesačnom nájomnom. Nájomné sa v praxi kalkuluje z rozdielu obstarávacej ceny predmetu a kalkulovanej zostatkovej hodnoty. Splátky operatívneho nájmu nezaťažujú cash-flow tak výrazne, ako napríklad splátky pri finančnom lízingu alebo úvere. Operatívny lízing však neumožňuje využiť výhodu rýchlejšieho premietnutia obstarávacej ceny do daňových výdavkov, ako v prípade odpisovania.

 

Podobne ako pri finančnom lízingu aj pri operatívnom lízingu si nájomca uplatňuje odpočítanie DPH na vstupe z každej jednotlivej splátky.

Kúpa elektromobilu z vlastných zdrojov alebo financovanie na úver

Nie všetky spoločnosti a podnikatelia si môžu dovoliť luxus kúpy elektromobilu z vlastných zdrojov. Dochádza tak k významnému negatívnemu vplyvu na cash-flow už pri samotnom obstaraní.

 

 V oboch vyššie uvedených prípadoch je právnym vlastníkom samotná spoločnosť alebo podnikateľ. Elektromobil odpisuje z pozície vlastníka v odpisovej skupine 0. Navyše pri financovaní na úver je úrok daňovým výdavkom.

Ktorá forma obstarania je teda najvýhodnejšia?

Odpoveď môže byť subjektívna. V tomto príspevku chcem priniesť aj iný, nie celkom štandardný pohľad.

 

Lízingové spoločnosti ponúkajú aj PCP (anglický preklad Personal contract purchase) produkty s poslednou navýšenou balónovou splátkou. Ide o zmluvy s otvoreným koncom, kedy má klient na výber tri možnosti ukončenia nájmu. Nadobudnutie vlastníctva predmetu, vrátenie predmetu prenajímateľovi alebo rozsplátkovanie istiny novou zmluvou. PCP produkty majú väčšinou formu finančného lízingu.

 

Financovaním elektromobilu prostredníctvom PCP produktu môže nájomca skombinovať nízke splátky a zároveň možnosť odpisovať predmet v odpisovej skupine 0. Nezaťaží cash-flow vysokými splátkami, pretože nájomca nemusí pri PCP zmluve splácať celú obstarávaciu cenu vozidla rovnako ako pri operatívnom lízingu. Pri finančnom lízingu nájomca odpíše elektromobil do daňových výdavkov počas dvoch rokov a výrazne tak ušetrí aj na splatnej dani z príjmov v čase vyšších úrokových sadzieb. Navyše, ak spoločnosť vykáže daňovú stratu, prerušenie odpisovania môže byť celkom zaujímavý daňovo optimalizačný nástroj.