Zásadná zmena pri spätných finančných lízingoch po 1.1.2024.

Apr 24, 2023

 Súvisí s rozsudkom Súdneho dvora C-201/18 Mydibel SA. Zmena sa týka len režimu DPH. Podľa zaužívanej praxe boli doteraz transakcie spätného lízingu dve oddelené DPH transakcie, ktoré podliehali štandardnej sadzbe DPH 20%. Po novom sa spätný finančný lízing posúdi, ako finančná služba oslobodená od DPH podľa §39 zákona o DPH. Podľa názoru MFSR a FRSR, na lízingovú spoločnosť neprechádza právo nakladať s tovarom ako vlastník, podľa §8 zákona o DPH.

Vzťahuje sa na spätné finančné lízingy, kedy je dodávateľ predmetu totožný s nájomcom a kedy je po skončení lízingu predpokladaný opätovný prevod vlastníckeho práva späť na nájomcu. To znamená, že kúpna cena na konci lízingu je nízka a jedinou ekonomicky racionálnou voľbou nájomcu je predmet odkúpiť späť do svojho vlastníctva.

 

Spätné operatívne lízingy, kedy je po skončení nájmu predpokladaný prevod vlastníckeho práva na tretiu osobu odlišnú od nájomcu a kalkulovaná zostatková hodnota je blízka trhovej, by mohli podľa MFSR a FRSR ostať v pôvodnom režime a naďalej by mali byť predmetom DPH.

Prechodné obdobie sa viaže na dátum uzatvorenia zmluvy o spätnom finančnom lízingu. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2023, pôjdu ešte podľa doterajšej zaužívanej praxe. Zmluvy o spätnom finančnom lízingu uzatvorené po 1.1.2024 sa posúdia už ako finančná služba oslobodená od DPH (podobne ako úver). Zápis zo zasadnutia metodickej komisie MFSR, ktorá sa konala 11.01.2023, sa nachádza nižšie. https://www.financnasprava.sk/

 Príklad

Nájomca uzatvoril s lízingovou spoločnosťou súčasne kúpno-predajnú zmluvu a nájomnú zmluvu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (zmluvu o finančnom lízingu) v máji 2024. Predmet nájmu ostáva v dispozícií nájomcu a nájomca naďalej disponuje väčšinou výhod a rizík spojených s vlastníckym právom. Prevod vlastníckeho práva za kúpnu cenu z nájomcu na lízingovú spoločnosť na základe kúpnej zmluvy, bude mimo režim DPH. Nájomca vystaví na lízingovú spoločnosť faktúru bez uvedenia DPH, prípadne úhrada prebehne len na základe zmluvy. Transakcia finančného lízingu s právom kúpy sa bude z pohľadu DPH posudzovať už ako úver. Istina mimo režim DPH a lízingové úroky budú finančnou službou oslobodenou od DPH v zmysle §39. Na konci nájmu nadobudne nájomca späť vlastnícke právo za kúpnu cenu, ktorá bude tiež mimo režim DPH.