Nezaplatené pohľadávky voči dlžníkom v konkurze. Ako ich daňovo optimálne vysporiadať?

Aug 27, 2023

Vysporiadanie sa z nezaplatenou pohľadávkou treba posúdiť z aspektu dane z príjmov a v niektorých prípadoch aj z aspektu dane z pridanej hodnoty. Ideálnym a daňovo efektívnym riešením je vykonanie opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa §25a zákona o DPH (ďalej v texte len „oprava“ alebo „oprava podľa §25a“), ešte pred samotným daňovým odpisom a vyradením pohľadávky z účtovníctva. Ide o zníženie výšky pohľadávky o DPH, ktorú táto pohľadávka obsahuje a ktorú bol povinný veriteľ v minulosti odviesť z titulu dodania tovaru alebo služby. Inými slovami, veriteľ si zo štátneho rozpočtu legálne vyžiada späť 20% z hodnoty pohľadávky a zvyšných 80% odpíše do nákladov a vyradí z účtovníctva.

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa §25a zákona č.222/2004Zz o dani z pridanej hodnoty.

Ustanovenie §25a umožňuje znížiť výšku pohľadávky o DPH, ktorá bola veriteľom zaplatená a odvedená v cene tovaru alebo služby a veriteľ nedostal úplne alebo čiastočné zaplatené. Pohľadávka sa z tohto dôvodu stala nevymožiteľnou. Veriteľ si tak môže po splnení podmienok vyžiadať DPH zo štátneho rozpočtu, ktorú v minulosti odviedol.

 

Túto možnosť (nie povinnosť) je možné využiť len pri pohľadávkach za odplatné dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom uplatnená DPH. Pri týchto dodaniach muselo dôjsť k dodaniu tovaru alebo služby, t.j. musela vzniknúť daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby.

 

Oprava v prípade zastavenia konkurzného konania.

Pokiaľ dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by pokryl náklady konkurzu, zastavuje sa konkurzné konanie pre nedostatok majetku ešte pred samotným vyhlásením konkurzu.

 

Pohľadávka sa na účely DPH považuje za nevymožiteľnú momentom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pred nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Už v tomto momente je možné vystaviť opravné doklady a vykonať opravu základu dane.

 

Oprava v prípade vyhláseného konkurzu.

Ak sa súd po vyhlásení konkurzu dozvie, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, konkurz podľa §102 ods. 1 a 5 zákona o konkurze zruší a uznesenie bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Momentom právoplatnosti tohto uznesenia sa pohľadávka stáva nedobytnou na účely zákona o DPH. V tomto momente je možné pristúpiť k oprave, bez ohľadu na skutočnosť, či pohľadávka bola prihlásená do konkurzu alebo nie.

 

Ak však po vyhlásení konkurzu nie je konkurz z vyššie uvedeného dôvodu zastavený, prihlásenie pohľadávky do konkurzu je pre vykonanie skoršej opravy nevyhnutné. Opravu je možné vykonať už v momente jej zistenia v konkurznom konaní a v rozsahu v akom bola zistená. Pre opravu je irelevantný ďalší priebeh konkurzného konania. Opravu môže vykonať dokonca aj veriteľ, ktorý pohľadávku do konkurzu neprihlásil, ale moment opravy sa posúva až na samotné zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Odpis pohľadávky uplatnený do daňových výdavkov podľa §19 ods. 2 písm. h zákona č.595/2003Zz o dani z príjmov.

 

Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze nie je automaticky daňovým výdavkov. Aj v tejto situácií je pre uplatnenie odpisu pohľadávky, ako daňového výdavku, nevyhnutné splniť niektoré podmienky.

 

Prvou podmienkou je status odpisovanej pohľadávky. Musí ísť o vlastné pohľadávky, ktoré vznikli vlastnou činnosťou veriteľa. Daňový odpis je možné realizovať aj pri pohľadávkach nadobudnutých postúpením, ale vyžaduje sa uhradená obstarávacia cena.

 

Odpisovaná pohľadávka musí byť zahrnutá do zdaniteľných príjmov/výnosov. Inými slovami, musí prejsť cez účty účtovnej triedy 6-výnosy a tento výnos nemôže byť od dane oslobodený. V prípade úverov, ktoré neprešli zdaniteľnými príjmami/výnosmi, môže daňový odpis realizovať len obmedzený okruh daňovníkov (hlavne banky).

 

Pohľadávka musí byť do konkurzu riadne prihlásená, pričom na daňové účely sa akceptuje prihlásenie pohľadávky podané počas celého tohto obdobia, t.j. aj po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka nemôže byť popretá a musí byť v konkurze zistená. V dvoch taxatívnych prípadoch sa prihlásenie pohľadávky nevyžaduje.

 

Veriteľ musí disponovať právoplatným uznesením súdu o zrušení konkurzného konania alebo samotného konkurzu. Zákon o dani z príjmov taxatívne uvádza dôvody zrušenia a ukončenia, keď je daňový odpis pohľadávky daňovým výdavkov. Ak sa dôvod uvedený v uznesení nezhoduje s dôvodmi uvedenými v §19 ods. 2 písm. h zákona o dani z príjmov, daňový odpis nie je možné realizovať.

 Praktické odporúčania

Pohľadávku do konkurzu vždy prihláste. Ak správca poprie pohľadávku, domáhajte sa incidenčnou žalobou určenia popretej pohľadávky. Opravu DPH podľa §25a vykonajte bez zbytočného odkladu. Zákon o DPH umožňuje vykonať opravu len v lehote 3 rokov, pričom v niektorých špecifických situáciách lehota neplynie. Pri odpise pohľadávky skúmajte dôvod zastavenia konkurzu v uznesení a tiež, či sa zhoduje s dôvodmi uvedenými v zákone o dani z príjmov.